Policy

Användarvillkor

Uppdaterat senast 25 maj 2018

Välkommen till Briggs & Stratton webbplats från Briggs & Stratton Corporation (”Briggs & Stratton” eller ”Företaget”). Följande användarvillkor (jämte alla dokument som hänvisning ges till häri) gäller för din användning av och för exempelvis Briggs & Stratton, Simplicity, Snapper, Ferris, Vanguard, Allmand, Billy Goat, Murray, Branco och Victa, inklusive allt innehåll, funktionalitet och tjänster som erbjuds på dessa webbplatser (gemensamt ”webbplatsen”) såväl för gäster som registrerade användare. Genom ditt besök på webbplatsen intygar du för Briggs & Stratton att du är minst 18 år och har rätt, befogenhet och förmåga att godkänna och binda dig till dessa Användarvillkor.

Läs noga igenom dessa Användarvillkor innan du börjar använda webbplatsen. DESSA VILLKOR INNEHÅLLER GARANTIFRISKRIVNINGAR, ANSVARSBEGRÄNSNINGAR OCH FÖRLIKNINGSBESTÄMMELSER, INKLUSIVE DITT GODKÄNNANDE AV ATT TVISTER PÅ GRUND AV DITT ANVÄNDANDE AV WEBBPLATSEN GENOM BINDANDE FÖRLIKNING PÅ PERSONLIG BASIS. VÄNLIGEN GRANSKA FÖRLIKNINGSAVSNITTET NEDAN, DÅ DU AVSTÅR VISSA RÄTTIGHETER, EXEMPELVIS RÄTTEN TILL DOMSTOLSPRÖVNING OCH RÄTTEN TILL GRUPPTALAN.

Genom att använda webbplatsen accepterar och godkänner du att följa dessa Användarvillkor och vår Sekretesspolicy, bifogad för information, oavsett om du har läst dem eller inte. Om du inte vill godkänna dessa Användarvillkor eller vår Sekretesspolicy måste du lämna webbplatsen.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
 1. Immateriella rättigheter
 2. Riktighet och framställning av webbplatsens information
 3. Användarkrav
 4. E-postmeddelanden
 5. Bruksanvisningar
 6. Personuppgifter; Användarkonton
 7. Friskrivningar och garantier
 8. Ansvarsbegränsning
 9. Användarens deltagande och inlagor
 10. Klagomål om upphovsrätt och upphovsrättsombud
 11. Länkar till tredje parters webbplatser
 12. Länkar till Briggs & Stratton webbplats
 13. Internationella frågor och exportfrågor
 14. Fel, ofullständighet och ändringar
 15. Framåtsyftande uttalanden
 16. Gällande lag
 17. Ömsesidigt avtal om förhandling
 18. Gottgörelse
 19. Rätt att avbryta
 20. Almänna bestämmelser
 21. Produktbeskrivning, prissättning & tillgänglighet
 22. Produktbeställningar; Bekräftelser; Avvisanden eller Avbeställningar
 23. Pris, skatter och leveransavgifter
 24. Betalningsmetoder
 25. Leverans
 26. Leveransförseningar
 27. Produktgarantier
 28. Efterlevnad av lagar
 29. Kontakter
 30. Kampanjer
 31. Meddelande för bosatta i Kalifornien
 32. Juridiskt meddelande för bosatta i New Jersey
 33. Ändringar

1. Immateriella rättigheter

Du bör förutsätta att allt du ser och läser på denna webbplats är skyddat av upphovsrätt om inte annat anges och att du inte får använda något av detta material på webbplatsen utan att upplysning om det finns i dessa Användarvillkor. Webbplatsen och all nödvändig programvara som används i anslutning till webbplatsen, insamling, kompilering, sammansättning och editering av bilder, ”utseende och känsla”, foton, grafik, text och annan information och material som finns på webbplatsen, alla märken (definition nedan) och andra immateriella rättigheter med koppling till dem och all information och data som insamlas genom webbplatsen ägs eller licensieras av Briggs & Stratton eller dess dotterbolag, leverantörer eller samarbetsparter och innehåller äganderättsskyddad information och skyddas av alla tillämpliga lagliga rättigheter på global basis.

Briggs & Stratton beviljar dig en begränsad licens för personlig användning av webbplatsen. Den beviljade licensen innefattar inte: (a) någon återförsäljning eller kommersiellt utnyttjande av webbplatsen; (b) insamling och användning av några produktförteckningar eller beskrivningar; (c) härledande användning av webbplatsen; eller (d) användning av någon datautvinning, robotar eller liknande metoder för datainsamling och utvinning på webbplatsen. All obehörig användning av webbplatsen avbryter tillståndet eller beviljad licens enligt dessa Användarvillkor och kan strida mot upphovsrättslag, varumärkeslag (inklusive handelsnamn) och lagstadgade kommunikationsbestämmelser. Allt missbruk beivras enligt strängaste uttolkning av lagen.

Företagets namn, termen Briggs & Stratton, företagssymbolen och alla relaterade namn, symboler, produkt- och tjänstebenämningar, teckningar och slogantexter, såväl registrerade som oregistrerade (gemensamt ”Märken”) är varumärken som tillhör Företaget eller dess dotterbolag, licensgivare eller samarbetsparter. Du får inte visa sådana märken utan föregående skriftligt tillstånd från Företaget. Alla andra namn, varumärken och märken används endast för identifieringssyften och är varumärken som tillhör respektive ägare.

2. Riktighet och framställning av webbplatsens information

Rimlig omsorg har ägnats för att garantera att all information och allt material på webbplatsen är sanningsenligt och korrekt. Information och material på webbplatsen är endast avsedd för utbildnings- och informationssyften. Webbplatsen kan utan avsikt innehålla felaktig information på grund av utebliven uppdatering, fel eller försummelse. Produktspecifikationer och färger på webbplatsen kan ändras utan meddelande. Briggs & Stratton lämnar ingen garanti beträffande tillförlitlighet, riktighet, aktualitet eller fullständighet för någon sådan information eller sådant material.

Vi eftersträvar att visa färger och produkter på ett rättvisande sätt på webbplatsen. Visade färger är endast indikativa och kan avvika från den faktiska produktens färg beroende på varierande bildskärmar. Eftersom visningen på din bildskärm kan förändra visade färger kan vi dock inte garantera att din bildskärm kommer att avbilda den faktiska färgen på produkten korrekt.

3. Användarkrav

Du använder webbplatsen endast för syftena att inhämta information om företagets produkter eller tjänster, kommunicera med företaget om dess produkter eller tjänster, köpa produkter eller tjänster från företaget och andra syften som webbplatsen är avsedd för. Du använder INTE webbplatsen för något av följande:

 • Överträda dessa användarvillkor eller upphovsrätt, varumärke, affärshemlighet, sekretess eller andra av någon tredje parts rättigheter;
 • Använda webbplatsen för något syfte eller på något sätt som strider mot lokal, delstats-, nationell eller internationell lag;
 • Ladda upp, göra inlägg, e-posta, göra intrång eller på annat sätt överföra något material till webbplatsen som är anstötligt eller innehåller datavirus eller annan datakod, filer eller program avsedda för att avbryta, förstöra eller begränsa funktionaliteten för någon datormjukvara, hårdvara, utrustning eller innehåll på webbplatsen;
 • ”Skrapa”, ”rama in” eller ”spegla” några delar av webbplatsen utan skriftligt tillstånd från Företaget;
 • Använda webbplatsen i syfte att utnyttja, skada eller försöka utnyttja eller skada minderåriga på något sätt genom att exponera dem för olämpligt innehåll, efterfråga personidentifierande information eller på annat sätt;
 • Publicera, göra inlägg, ladda upp, distribuera eller sprida någon profan, nedsättande, falsk, missledande, bedräglig, hotande, stötande eller olagligt ämne, namn, material eller information eller något material, information eller innehåll som involverar försäljning av förfalskade eller stulna föremål;
 • Marknadsföra eller erbjuda till försäljning några varor eller tjänster för något kommersiellt ändamål eller bjuda ut anställning eller avtalat arbete;
 • Bjuda ut, marknadsföra eller avtala någon form av användare för anställning, avtalsarbete eller försäljning av produkter eller tjänster via webbplatsen utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss;
 • Anslå samma inlägg upprepade gånger ('spam'); eller
 • Använda webbplatsen på något annat sätt som enligt företagets ensidiga bedömning är skadligt för företaget, tredje parter eller för övrigt stötande.

4. E-postmeddelanden

Briggs & Stratton kan skicka bekräftelser och andra transaktionsmeddelanden till dig gällande webbplatsen. Briggs & Stratton kan också skicka meddelanden till dig om produkter eller tjänster som vi tror du kan ha intresse av ("Marknadsföringsutskick"). Du kan avbryta prenumerationen på marknadsföringsutskick när som helst genom att klicka på knappen för att avbryta i Briggs & Stratton:s utskick.

5. Bruksanvisningar

Bruksanvisningarna som finns tillgängliga på webbplatsen tillhandahålls endast för din bekvämlighet. Du har inte rätt att ladda ner manualerna för annat än personligt bruk i anslutning till utrustning eller motorer som du äger eller använder. Du är ansvarig för att ange korrekt modellnummer och typ för utrustningen eller motorn för att hitta rätt bruksanvisning. Briggs & Stratton har inte ansvar för några skador på grund av att fel bruksanvisning används eller för en bruksanvisning som har hämtats på webbplatsen genom försumliga handlingar eller förbiseenden vid användning av sådan bruksanvisning.

6. Personuppgifter; Användarkonton

 1. Insamling av dina personuppgifter. Registrering kan krävas för tillgång till en del av materialet som tillgängliggörs på webbplatsen. Om du bestämmer dig för att hämta sådant material måste du vara registrerad. Vi kan neka att bevilja dig, och du får inte använda, ett användarnamn, e-postadress eller sidnamn som: (i) redan används av någon annan; (ii) kan tolkas som framställande en annan person; (iii) strider mot någon persons immateriella rätt eller andra rättigheter; (iv) är anstötligt eller (v) Företagets avvisar av annan orsak efter ensidig bedömning. När du fyller i en registrering hos oss måste du lämna vissa personuppgifter. Du godkänner att sådana personuppgifter är sanna, korrekta och fullständiga och att du kommer att uppdatera dessa personuppgifter utan dröjsmål när de ändras. Om du lämnar några personuppgifter som är falska eller felaktiga, inaktuella eller ofullständiga eller om vi misstänker att dina personuppgifter är falska eller felaktiga, inaktuella eller ofullständiga kan vi efter egen ensidig bedömning fördröja eller avbryta din rätt att tillgå något material som registrering krävs för. Alla personuppgifter som lämnas härunder hanteras enligt villkoren i Sekretesspolicyn.
 2. Konto, lösenord och säkerhet.Du är ensam berättigad användare av ditt konto. Du är ansvarig för att vidmakthålla sekretess för varje användarnamn, lösenord och konto som skapas av dig eller oss för att få tillgång till webbplatsen. Du är ensidigt och fullt ansvarig för all aktiviteter genom användning av ditt lösenord eller konto. Briggs & Stratton har ingen kontroll över hur du eller en tredje part använder ditt konto och fråntar sig uttryckligen allt ansvar till följd av obehörig användning. Om du misstänker att någon obehörig part använder ditt lösenord eller konto eller annat brott mot säkerheten måste du omedelbart kontakta oss. Ingenting i detta avsnitt skall påverka Briggs & Stratton:s rätt att begränsa eller avbryta användandet av webbplatsen, enligt vad som anges nedan i avsnitt 20.
 3. Identitetsintyg. Du lämnar sådant bevis på identitet till oss som vi rimligen kan begära från tid till annan.
 4. Tillgång via Internet. Du har ansvar för att på egen bekostnad inhämta varje internetåtkomsttjänst, mobil data eller annan utrustning eller tjänst som behövs för att få tillgång webbplatsen eller använda materialet.

7. Friskrivningar och garantier

WEBBPLATSEN HAR GJORTS TILLGÄNGLIG "I BEFINTLIGT UTFÖRANDE" UTAN GARANTIER, SÅVÄL UNDERFÖRSTÅDDA SOM UTTRYCKLIGA, INKLUSIVE GARANTIER AV SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, ÄGANDERÄTT ELLER ICKE-INTRÅNG PÅ IMMATERIELLA RÄTTIGHETER. BRIGGS & STRATTON UPPDATERAR INFORMATIONEN PÅ WEBBPLATSEN REGELBUNDET MEN GARANTERAR ELLER FRAMSTÄLLER INTE INFORMATIONENS RIKTIGHET OCH ÅTAR SIG INGET ANSVAR ELLER NÅGON SKYLDIGHET FÖR NÅGRA FEL ELLER FÖRSUMMELSER I INFORMATIONEN PÅ WEBBPLATSEN. BRIGGS & STRATTON GARANTERAR INTE ATT WEBBPLATSEN INTE INNEHÅLLER NÅGRA VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. DU ANSVARAR FÖR ATT INFÖRA TILLRÄCKLIGA PROCEDURER OCH KONTROLLER FÖR ATT DINA SPECIFIKA KRAV PÅ VIRUSSKYDD OCH DATASKYDD SKA UPPFYLLAS OCH FÖR ATT VIDMAKTHÅLLA ETT HJÄLPMEDEL UTANFÖR VÅR WEBBPLATS FÖR ALLT ÅTERSKAPANDE AV FÖRLORAD DATA. BRIGGS & STRATTON GARANTERAR INTE ATT DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN SKER UTAN AVBROTT, SÄKERT ELLER FELFRITT.

8. Ansvarsbegränsning

BRIGGS & STRATTON, DESS DOTTERBOLAG, EFTERFÖLJARE, UTSEDDA, LEVERANTÖRER, ÅTERFÖRSÄLJARE, ANDRA TREDJE PARTER SOM NÄMNS PÅ DENNA WEBBPLATS, NÅGON AV DERAS RESPEKTIVE CHEFER, ANSTÄLLDA ELLER FÖRETRÄDARE, SKALL INTE I NÅGRA HÄNDELSER HA ANSVAR FÖR NÅGRA SKADOR (INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING OLYCKSFALL, INDIREKTA, PÅFÖLJANDE, SPECIELLA ELLER BESTRAFFANDE SKADOR OCH SÅDANA SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV FÖRLORAD VINST, DATA, OMSÄTTNING ELLER VERKSAMHETSAVBROTT) PÅ GRUND AV ANVÄNDNING, OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA ELLER RESULTAT AV ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN ELLER INNEHÅLL I FORM AV INFORMATION ELLER MATERIAL PÅ NÅGON SÅDAN WEBBPLATS, VARE SIG BASERAT PÅ GARANTI, KONTRAKT, ÅTALBAR HANDLING ELLER ANNAN RÄTTSTEORI OCH OAVSETT OM BRIGGS & STRATTON HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR. OM DITT ANVÄNDANDE AV WEBBPLATSEN MEDFÖR BEHOV AV SERVICE, REPARATION ELLER KORRIGERING AV UTRUSTNING ELLER DATA, SVARAR DU FÖR ALLA KOSTNADER FÖR SÅDANA ÅTGÄRDER. BRIGGS & STRATTON AVSÄGER SIG ALLT ANSVAR GENTEMOT DIG GÄLLANDE INFORMATION SOM DU FINNER PÅ WEBBPLATSEN. GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN GODKÄNNER DU ATT UNDANTAG FRÅN OCH BEGRÄNSNING AV ANSVAR SOM ANGES I DESSA ANVÄNDARVILLKOR ÄR RIMLIGA. OM DU INTE ANSER ATT DE ÄR RIMLIGA HAR DU INTE RÄTT ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN. GÄLLANDE LAG I VISSA RÄTTSOMRÅDEN MEDGER EVENTUELLT INTE UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV OFÖRUTSEDDA ELLER DÄRAV FÖLJANDE SKADOR, OCH BEGRÄNSNINGAR ELLER UNDANTAG I DESSA ANVÄNDARVILLKOR GÄLLER DÅ INTE FÖR DIG. I SÅDANA RÄTTSOMRÅDEN ÄR FÖRETAGETS ANSVAR BEGRÄNSAT TILL DET HÖGSTA TILLÅTNA.

9. Deltagande och inlägg från användare

Webbplatsen kan innehålla ett aktivt forum dr du kan göra inlägg (”Ditt innehåll”). Ditt innehåll stöds inte på något sätt av Briggs & Stratton. Briggs & Stratton är inte på något sätt ansvarigt för ditt innehåll. Briggs & Stratton reserverar rätten att blockera eller ta bort ditt innehåll eller användarkommentarer oavsett orsak och tidpunkt.

Användare får inte skicka någon eller något konfidentiell eller äganderättsskyddad information eller material till Briggs & Stratton via webbplatsen. Alla meddelanden eller material som du överför genom webbplatsen eller lägger in på webbplatsen behandlas som icke-konfidentiellt och icke-äganderättsskyddat material och kan offentliggöras. Briggs & Stratton har ingen skyldighet att besvara dina meddelanden eller ditt innehåll.

Du är ensidigt ansvarig för ditt innehåll och Briggs & Stratton är bara en passiv kanal för din distribution och publicering av ditt innehåll via Internet. Du framställer och garanterar härmed att ditt innehåll; (a) alltid överensstämmer med dessa Användarvillkor, inklusive utan begränsning till avsnitt 3 (Användarkrav) ovan; och (b) inte utsätter oss för ansvar eller åsamkar oss förlust (helt eller delvis) av Briggs & Strattons kunders, samarbetsparters eller leverantörers tjänster.

Du beviljar härmed oss en icke-exklusiv, världsomfattande, icke tidsbegränsad, oåterkallelig, royaltyfri, underlicensierbar (via flera led) rätt att använda, förvalta, lagra, reproducera, ändra, skapa härledande arbeten, kommunicera, publicera, offentliggöra och distribuera allt ditt innehåll, inklusive utan begränsning till alla bilder videor, foton, musikverk, ljud och text i sådana inlägg i varje och alla media, inklusive utan begränsning till sociala media, tryckta publikationer, presentationer, kampanjmaterial eller webbplatser i anslutning till och/eller som ett led i vår verksamhet, inklusive i anslutning till och/eller i varje annons i all framtid i hela världen då Briggs & Stratton efter egen ensidig bedömning anser att det passar utan vidare medgivande eller betalning. Briggs & Stratton har all rätt, äganderätt och intresse i varje resultat och förfarande vid sådan användning av ditt innehåll. Briggs & Stratton har rätt att överföra de tidigarenämnda rättigheterna att använda ditt innehåll till varje tredje part, inklusive utan begränsning till varje av dess dotterbolag eller samarbetande företag. Briggs & Stratton kan förändra, anpassa eller editera ditt innehåll och varje vidare material skapat enligt dessa användarvillkor, och marknadsföra och utnyttja det efter Briggs & Stratton:s ensidiga bedömning. Briggs & Stratton har ingen skyldighet att använda ditt innehåll eller genomdriva någon av de rättigheter som beviljas enligt dessa Användarvillkor.

Briggs & Stratton accepterar eller överväger inte några oombedda idéer eller material för produkter eller tjänster, eller förbättringar av våra produkter eller tjänster. Skicka därför inga sådana oombedda idéer eller material för produkter eller förbättringar av våra produkter eller tjänster till Briggs & Stratton (även inkluderat i ditt innehåll) i någon form och på något sätt. Briggs & Stratton åtar sig inget ansvar för mottagande av sådana oombedda idéer eller material.

Du förstår att Briggs & Stratton eventuellt arbetar med samma eller en liknande idé eller uppslag till idéer, uttryckande av idéer eller annat material som du lämnar i ditt innehåll och redan kan känna till en sådan idé eller uppslag från andra källor, eller att Briggs & Stratton helt enkelt kan vilja utveckla denna (eller liknande) idé själva, eller att det kan ha behandlats eller kommer att behandlas på annat sätt. Lämna inte innehåll till webbplatsen som du anser innehåller dina immateriella rättigheter.

10. Invändningar mot upphovsrätt och upphovsrättsombud

Om du hävdar att ett inlägg på webbplatsen strider mot din upphovsrätt ber vi dig lämna en invändning om intrång till Briggs & Stratton i ett skriftligt meddelande som överensstämmer med kraven nedan till vårt utsedda ombud som tar emot meddelande om påstått intrång:

Med post: Briggs & Stratton Corporation Att.: IP Counsel PO Box 702 Wauwatosa, WI 53202-0702

Varje skriftligt meddelande gällande kränkande eller inkräktande aktivitet, på såväl upphovsrätt, patent, varumärke eller annan egendomsrätt måste innehålla följande information: (a) En fysisk eller elektronisk signatur av en person som är behörig att agera på uppdrag av (1) ägaren till en exklusiv rätt som påstås vara kränkt eller (2) den drabbade personen; (b) Identifiering av det upphovsrättsskyddade arbetet som påstås ha drabbats av intrång eller, om flera upphovsrättsskyddade arbeten på en och samma plats på nätet täcks av ett enda meddelande, en representativ förteckning över sådana arbeten på platsen. På samma sätt, för material som inkräktar på eller kränker patent, varumärke eller annan tredje parts äganderätt, vänligen lämna en förteckning över sådant material; (c) identifiering av materialet som inkräktar eller kränker, som skulle vara föremål för kränkande aktivitet, eller som påstås vara kränkande och som skall tas bort eller undantas från åtkomst, och information rimligen tillräcklig för att tillåta oss att hitta materialet; (d) information rimligen tillräcklig för att tillåta oss att kontakta dig, exempelvis din adress, telefonnummer och/eller elektronisk postadress; (e) ett yttrande om att du i god tro anser att användning av materialet på det sätt som det invänds emot inte har tillåtits av upphovsrätts- eller annan äganderättsinnehavare, dess ombud eller lagen; (f) ett yttrande om att informationen i meddelandet är korrekt och underställt lag om mened, att du har befogenhet att agera på uppdrag av upphovsrättsinnehavaren; och (g) en grafisk eller elektronisk signatur av en person med rätt att agera på uppdrag av ägaren av innehavaren av immateriell rätt som påstås ha kränkts eller av den person som påstås ha kränkts. Ytterligare upplysningar om vilka uppgifter som krävs i ett giltigt meddelande finns i 17 U.S.C. 512(c) (3). Du skall vara medveten om att invändande som gör en förvanskning gällande intrång på upphovsrätt kan ställas till ansvar för skador som uppstår till följd av borttagning eller blockering av materialet, domstolskostnader och advokatkostnader.

Briggs & Stratton besvarar sådana skriftliga meddelanden efter egen ensidig bedömning.

11. Länkar till tredje parters webbplatser

Webbplatsen kan innehålla länkar (t.ex. hyperlänkar) från webbplatsen till, och tillägg från, webbplatser eller applikationer som ägs, drivs eller kontrolleras av tredje parter (gemensamt "tredjepartswebbplatser") som en bekvämlighet för dig men Briggs & Stratton gör ingen framställning om de tredjepartswebbplatserna. Länkar eller tillägg till en tredje parts webbplats innebär inte att Briggs & Stratton samarbetar med eller har anknytningar till tredjepartswebbplatsen. Briggs & Stratton ger inga garantier gällande innehåll eller aktiviteter på tredjepartswebbplatser. DU BESÖKER TREDJE PARTS WEBBPLATSER PÅ EGEN RISK. BRIGGS & STRATTON FRÅNTAR SIG UTTRYCKLIGEN ALLT ANSVAR SOM UPPSTÅR I ANSLUTNING TILL DIN ÅTKOMST, ANVÄNDNING OCH/ELLER VISNING AV NÅGON TREDJEPARTSWEBBPLATS OCH DU GODKÄNNER HÄRMED ATT HÅLLA BRIGGS & STRATTON SKADEFRIA FRÅN ALLT ANSVAR SOM KAN HÄRLEDAS TILL TREDJEPARTSWEBBPLATSER.

12. Länkar till Briggs & Strattons webbplats

Du kan skapa länkar till Briggs & Strattons webbplats under förutsättning att det sker enligt följande villkor:

 • Den länkande webbplatsen får inte skapa en webbläsare eller skrivfältmiljö eller annan teknik som på något sätt förändrar webbplatsens utseende.
 • Den länkande webbplatsen får inte förvanska Briggs & Stratton:s relation med den länkande webbplatsen.
 • En länkande webbplats innebär inte att Briggs & Stratton godkänner den länkande platsen eller dess produkter eller tjänster.
 • En länkande plats får inte använda någon av Briggs & Stratton:s logotyper eller märken utan tillstånd.
 • En länkande plats får inte presentera falsk eller missledande information om Briggs & Stratton.
 • En lnkande plats får inte innehålla olagligt, anstötligt, grovt, pornografiskt eller oanständigt material.

Du godkänner som förutsättning för att länka till denna webbplats att Briggs & Stratton när som helst kan avbryta tillståndet att länka till denna webbplats. Du godkänner även att omedelbart ta bort alla länkar till denna webbplats om du uppmanas till det.

13. Internationella och exportfrågor

Webbplatsen administreras av Briggs & Stratton baserat i Miwaukee, Wisconsin, USA. Briggs & Stratton gör ingen framställan om att information och material på denna webbplats är lämplig eller tillgänglig för användning utanför USA. Åtkomst av webbplatsen från länder där användning av sådan information eller sådana uppgifter är olagliga är förbjuden.

Du får inte använda, exportera eller återexportera material, någon kopia eller anpassning i strid mot gällande lag eller bestämmelse, inklusive utan begränsning USA:s exportlagar och tillämpliga bestämmelser. Om du besöker webbplatsen från annat land än USA, sker sådant besök på ditt eget initiativ och du har ansvar för att uppfylla lagar i tillämpliga länder och områden.

14. Fel, fullständighet och ändringar

Denna webbplats kan innehålla felaktiga, ofullständiga eller ofullständiga uppgifter. Briggs & Stratton kan åtgärda felen eller uppdatera webbplatsen när som helst utan föregående meddelande, men Briggs & Stratton åtar sig ingen skyldighet att uppdatera webbplatsen eller korrigera fel. Briggs & Stratton kan göra uppehåll, stänga ner, eller ta bort material från webbplatsen när som helst utan föregående meddelande.

15. Framåtsyftande yttranden

Webbplatsen kan innehålla framåtsyftande yttranden som kan baseras på antaganden angående Briggs & Stratton:s verksamhet, kunder eller framtida resultat. Dessa framåtsyftande yttranden är föremål för risker och osäkerheter och vissa faktorer kan orsaka faktiska följder som materiellt skiljer sig från de framåtsyftande yttrandena. Dessa faktorer behandlas i Briggs & Stratton:s rapportering till den amerikanska värdepappers- och valutakommissionen (”Securities & Exchange Commission”).

16. Gällande lag

Med undantag för Skiljedomsförhandling i avsnitt 17 vilket regleras av federala skiljedomslagen, regleras dessa Användarvillkor av lagen i delstaten Wisconsin, USA utan effekt på några principer som motstrider lagen.

17. Ömsesidigt skiljedomsavtal

 1. Giltiga yrkanden. DU OCH BRIGGS & STRATTON AVTALAR ÖMSESIDIGT ATT ALLA TIDIGARE, AKTUELLA ELLER FRAMTIDA YRKANDEN ELLER TVISTER SOM KAN FÖREKOMMA MELLAN DIG OCH BRIGGS & STRATTON, INKLUSIVE VARJE YRKANDE ELLER TVIST SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER I SAMBAND MED DESSA ANVÄNDARVILLKOR ELLER ÖVERTRÄDELSE MOT DESSA ANVÄNDARVILLKOR, MED UNDANTAG FÖR VAD SOM SPECIFIKT ANGES NEDAN, SKALL FASTSTÄLLAS AV EN FÖRLIKNINGSMAN GENOM SKILJEDOM OCH INTE AV EN DOMARE ELLER DOMSTOLSJURY ELLER ANNAT TILLDÖMT FÖRFARANDE (”Förlikningsavtal”). De enda yrkanden eller tvister som är föremål för förlikning är dock de som i avsaknad av detta Förlikningsavtal kan ställas inför gällande lag.
 2. Befogenhet. Förlikningsmannen, och inte någon federal, nationell eller lokal domstol eller myndighet, skall ha den exklusiva befogenheten att lösa varje tvist gällande uttolkning, tillämplighet, verkställbarhet eller utformning av Förlikningsavtalet. Det föregående skall inte gälla för avsägelse av grupptalan som beskrivs i avsnitt 17(e) nedan. Oaktat allt annat i dessa Användarvillkor och/eller den amerikanska förlikningsorganisationens (American Arbitration Association, ”AAA”) regler eller procedurer, kan en tvist gällande uttolkning, tillämplighet, verkställbarhet eller utformning av avsägelse av grupptalan endast fastställas av domstol och inte en förlikningsman.
 3. Gällande lag. Detta Förlikningsavtal och dess avsnitt 17 regleras av amerikansk skiljedomslag (Federal Arbitration Act 9 U.S.C. § 1 et seq, ”FAA”).
 4. Undantagna yrkanden och tvister. Du och Briggs & Stratton avtalar att följande yrkanden eller tvister undantas från och inte täcks av detta Förlikningsavtal: (1) varje yrkande eller tvist i syfte att verkställa eller skydda, eller beträffande giltigheten för, någon av dina eller Briggs & Stratton:s immateriella rättigheter; (2) personliga yrkanden som tas upp i lokala domstolar för små yrkanden; (3) varje yrkande som en tillämplig federal författning uttryckligen inte kan behandla; och (4) varje yrkande för ålagd befrielse. Dessutom hindrar ingenting i detta Förlikningsavtal att ett yrkande rapporteras eller lämnar ett yrkande till en offentlig myndighet. AVSÄGELSE AV RÄTTEN ATT VARA MÅLSÄGANDE ELLER DELTA I GRUPPTALAN. Parterna avtalar att lämna yrkande eller tvist till förlikning endast på personlig grund och inte som grupp eller kollektiv, och ingen rätt eller behörighet skall finnas att lämna yrkande eller tvist för behandling i förhandling eller förlikning som grupptalan eller kollektiv åtgärd ("Avsägelse av grupptalan").
 5. Regler och riktlinjer för förhandlingar. Förlikningen skall genomföras före en enskild förlikningsman enligt AAA:s kommersiella förlikningsregler ("AAA-reglerna") och om lämpligt AAA:s tilläggsprocedurer för konsumentrelaterade tvister ("AAA:s konsumentregler") vilka båda finns tillgängliga på AAA:s webbplats (www.adr.org).

  • En part som önskar förlikning av yrkande eller tvist som täcks av detta Förlikningsavtal måste inleda en förlikningsförhandling senast utgångsdatumet för de begränsningsförfattning som tillämplig lag föreskriver för det yrkande som hävdas. Förlikningsmannen skall tillämpa den begränsningsförfattning som skulle gälla om yrkandet eller tvisten hade lämnats till domstol. Förlikningsmannen kan tilldöma en gottgörelse som tillfaller en part enligt tillämplig lag och dessa Användarvillkor, men gottgörelser skall begränsas till de som skulle vara möjliga för en part i sin personliga kapacitet. Inga gottgörelser skall gälla som annars skulle vara tillgängliga enligt tillämplig lag. Förlikningsmannen skall tillämpa den väsentliga federala, nationella eller lokala lag som gäller för yrkanden som hävdas. Förlikningsmannen har inte behörighet att tillämpa någon annan väsentlig lag. Parterna har rätt att genomföra adekvat civil undersökning och presentera vittnen och bevis efter behov för framställning av sina fall och försvar, och varje tvist skall i detta avseende fastställas av förlikningsmannen. Skiljedomsförhandlingar skall äga rum på den ort eller i distrikt där du bor om inte parterna enas om något annat. En domstol i ett kompetent rättsområde skall ha behörighet att utfärda dom efter skiljedomarens beslut/utslag.
  • De administrativa kostnaderna för förlikningen och din andel av förlikningsmannens ersättning skall regleras av AAA-reglerna (och om lämpligt begränsas enligt AAA:s konsumentregler). Om lagen så kräver skall Briggs & Stratton betala förlikningsmannens kostnader och de administrativa kostnaderna för förlikningen. Om Briggs & Stratton enligt tillämplig lag inte är skyldig att betala alla kostnader för förlikningsman och förlikningsadministration, skall sådana kostnader fördelas enligt gällande lag och AAA-reglerna eller AAA:s konsumentregler, och varje tvist skall i detta avseende lösas av förlikningsmannen. Parterna ansvarar för sina egna advokatkostnader som uppstår på grund av gottgörelse som en part senare kan beviljas enligt gällande lag.

18. Gottgörelse

Du godkänner att försvara, gottgöra och hålla Briggs & Stratton, dess dotterbolag, samarbetsparter, distributörer, återförsäljare och licensgivare och deras respektive chefer, direktörer, anställda, leverantörer, ombud, licensgivare och entreprenörer fria från varje yrkande, ansvar, skada, bedömning, utslag, förlust, kostnad, utgift och avgift (inklusive rimliga advokatkostnader) på grund av direkt eller indirekt: (a) din användning eller oförmåga att använda webbplatsen; (b) din överträdelse av dessa Användarvillkor, (c) din överträdelse av gällande lag eller bestämmelse; (d) din överträdelse av annans rätt; eller (e) ditt medgivande. Briggs & Stratton reserverar rätten att på egen bekostnad anta exklusivt försvar och kontroll av varje fråga som annars skulle vara föremål för din gottgörelse. Du skall inte i någon händelse reglera något sådant krav eller fråga utan föregående skriftligt medgivande från Briggs & Stratton.

19. Rätt att avbryta

Vi reserverar rätten att blockera, neka eller avbryta din åtkomst eller användning av webbplatsen utan meddelande när som helst av varje orsak. Vi kan besluta att avbryta driften av webbplatsen när som helst enligt vår ensidiga besömning.

20. Allmänna bestämmelser

Ingen relation mellan eller till myndighet, partnerskap, företagssamarbeten, arbetsgivare och arbetstagare, franchisegivare och franchisetagare skall skapas genom dessa Användarvillkor. Vårt underlåtande att verkställa någon bestämmelse i dessa Användarvillkor skall inte tolkas som en avsägelse av någon bestämmelse eller rättighet.

Dessa Användarvillkor utgör det fullständiga avtalet mellan dig och Briggs & Stratton med hänsyn till föremålet för avtalet. Om någon bestämmelse i dessa Användarvillkor upptäcks vara ogiltig eller inte verkställbar skall övriga bestämmelser verkställas i största möjliga utsträckning och övriga bestämmelser gälla med i full kraft och effekt, utom då det förbjuds enligt gällande lag.

Du godkänner, utom då det på annat sätt uttryckligen framgår i dessa Användarvillkor, att det inte skall finnas några tredje parts förmånstagare till dessa Användarvillkor. Alla meddelanden som lämnas av en part i anslutning till dessa Användarvillkor skall bedömas ha sänts den dag då de mottas antingen via e-post, kurir, leveranstjänst eller US mail, förbetald post, rek, med begärd mottagarbekräftelse till adress enligt följande: Sådana meddelanden skickas till din e-postadress och/el. postadress som du har angivit till Briggs & Stratton. Briggs & Stratton:s adress för sådana meddelanden är Briggs & Stratton, Attn: General Counsel, Legal Department, and PO Box 702, Wauwatosa, WI 53202-0702. Bildtexterna i dessa Användarvillkor är endast avsedda för bekvämlighet och skall inte påverka uttolkningen av dessa Användarvillkor. Dessa Användarvillkor skall inte ändras utan båda parters undertecknande eller genom ett nytt offentliggörande från Briggs & Stratton enligt beskrivning nedan. Dessa Användarvillkor skall uttolkas som formulerat gemensamt mellan parterna. Briggs & Stratton skall inte ha något ansvar gentemot dig för något underlåtande eller fördröjning av sina skyldigheter i dessa Användarvillkor där sådant underlåtande eller fördröjning orsakas av en händelse eller omständighet utom Briggs & Stratton:s rimliga kontroll, inklusive utan begränsning strejk, lock-out och andra företagstvister, systemfel eller nätverksåtkomst, översvämning, brand, explosion, terroristhandlingar eller olyckor.

21. Produktbeskrivningar, pris och tillgänglighet

Briggs & Stratton presenterar förteckningar, beskrifningar, bilder, egenskaper, specifikationer och priser för de produkter och tjänster vi erbjuder till försäljning på webbplatsen (”Produkter”). Vissa vikter, mått och andra uppgifter om produkter på webbplatsen är ungefärliga och anges endast för upplysning. Att produkter visas på webbplatsen innebär eller garanterar inte att produkterna är tillgängliga vid tidpunkten för beställning eller till didigare angivet pris.

Alla priser som anges på denna webbplats kan ändras utan föregående meddelande. Vi är inte ansvariga för prissättnings-, typografiska eller andra fel i något erbjudande från oss och vi reserverar rätten att annullera varje beställning med sådana fel.

Priser på nätet kan avvika från priser i återförsäljarbutiker och på webbplatserna.

Läs alla etiketter, varningar, anvisningar och annan information som ges med produkten innan den används.

22. Produktbeställningar; Orderbekräftelse; Avslag eller Avbeställningar

Du kan lägga en beställning av en produkt som visas på vår webbplats genom att använda varukorgen. När du lägger en beställning med varukorgen bekräftar vi produktens pris och tillgänglighet. Om du använder en kampanjkod måste du ange koden vid betalning i det avsedda fältet 'Kampanjkod' för att lösa in erbjudandet.

Om produkten finns tillgänglig när du gör beställningen, skickar vi en bekräftelse via e-post av mottagen beställning (orderbekräftelse). Orderbekräftelsen skall innehålla pris och leveransuppgifter.

Ditt mottagande av en orderbekräftelse från oss utgör inget accepterande av din beställning. Briggs & Stratton reserverar rätten att efter mottagande av din beställning acceptera eller avvisa beställningen oavsett orsak.

Om vi avvisar eller annullerar din beställning, försöker vi meddela dig på e-postadressen som du har angivit vid beställning. I allmänhet belastar vi inte ditt kredit- eller betalkort eller bankkonto om vi avvisar en beställning. Om vi har behandlat en betalning behandlar vi dock en återbetalning om pengar har dragits från ditt kort eller bankkonto. Bankens egen policy reglerar när beloppet ska dras på kontot.

Vi reserverar rätten att utan föregående meddelande vidta någon eller flera av följande åtgärder: (i) begränsa antalet tillgängliga eller avbryta tillgängligheten för en produkt; (ii) använda villkor om inlösen av en kampanjkod eller annat liknande erbjudande; (iii) hindra varje användare från att göra eller avsluta ett eller alla köp via nätet; och (iv) neka till att leverera en produkt till en användare.

23. Pris, skatter och leveransavgifter

Genom att bekräfta ditt köp i slutet av betalningsprocessen, godkänner och accepterar du att betala för produkterna till det pris som angavs när du gjorde beställningen. Du måste betala för produkter i USD med en betalningsmetod som anges på denna webbplats. Vi måste motta betalningen före ditt accepterande eller leverans av en beställning.

Angivna priser inkluderar inte skatter och avgifter för leverans och hantering. Alla sådana skatter och avgifter läggs till på det totala produktpriset och specificeras i din varukorg och i din orderbekräftelse. I allmänhet debiteras du inte före utleverans av produkten.

24. Betalningsmetoder

Du måste betala för produkterna som erbjuds på webbplatsen med någon av de betalningsmetoder som är tillgängliga för dig. Vi accepterar Visa, American Express, Mastercard och Discover för alla köp.

Du måste lämna vissa personuppgifter som är relevanta för köpet, inklusive utan begränsning till ditt namn, ditt kreditkortsnummer, utgångsdatum för kreditkortet, din faktureringsadress och leveransuppgifter. Genom att lämna personuppgifterna beviljar du oss eller en tredje part som samlar in uppgifter på vårt uppdrag rätten att tillhandahålla sådana uppgifter till tredje parter för syftet att möjliggöra slutförandet av transaktioner som har initierats av dig eller på ditt uppdrag. Kontroll av uppgifterna kan krävas före bekräftande eller slutförande av köp.

Du framställer och garanterar att: (i) betalningsuppgifterna som du lämnar till oss är sanna, korrekta och fullständiga, (ii) du är vederbörligen behörig att använda en sådan betalningsmetod för köpet, (iii) din bank eller ditt kreditkortsföretag accepterar att ditt konto belastas och (iv) du betalar kostnader som du ådragit dig med angivna priser, inklusive alla (om aktuellt) tillämpliga skatter.

Om du lämnar felaktiga eller falska uppgifter strider du mot dessa Användarvillkor och vi kan annullera din beställning.

I allmänhet belastar vi inte ditt kredit- eller betalkort förrän vi antingen levererar ut beställningen eller bekräftar tillgängligheten. Vi kan dock förhandsreservera ditt beställningsbelopp på ditt kredit- eller betalkort vid tidpunkten då du gör beställningen vilket kan påverka ditt tillgodohavande/kredit.

Om du betalar med check beviljar du Briggs & Stratton eller dess checkbehandlingsföretag att använda uppgifter på din check för att göra en engångs- elektronisk debitering på ditt konto på den bank som anges på din check. Denna elektroniska debitering avser beloppet på checken, och inget ytterligare tillägg görs till detta belopp. Om vi inte kan inkassera din elektroniska betalning utfärdar vi en dragning på ditt konto. Om du inte har täckning för beloppet på kontot debiteras en avgift på 25 USD elektroniskt på ditt konto.

Kontakta vår kundtjänst om du vill veta mer om andra betalningsalternativ.

25. Leverans

När du gör din beställning erbjuder vi olika alternativa leveranssätt. Vi levererar med den metod som du har begärt. Du ansvarar för att betala leverans- och hanteringskostnader vid beställningstillfället.

Äganderätt och risk för förlust för produkterna som du beställer övergår till dig vid leverans av produkterna till fraktleverantören. Utleverans och leveransdatum är endast uppskattningar och kan inte garanteras. Beräknade leveranstider bestäms baserat på det leveranssätt som väljs när produkterna köps och leveransadressen för produkterna. Vi har inte ansvar för några förseningar av leveranser.

Vi levererar dina produkter till en adress som har uppgivits av dig, om lämpligt, förutsatt att sådan adress är fullständig och överensstämmer med leveransrestriktionerna. Vi begränsar leveranser av produkter utanför USA. Om vi inte kan leverera produkterna återbetalar vi hela beloppet som du har betalat, inklusive frakt, hantering, försäkring och andra kostnader.

26. Leveransförseningar

 1. Initial försening. Om vi efter att ha mottagit din beställning upptäcker att vi inte kan leverera inom angiven tid på orderbekräftelsen eller inom 30 dagar från mottagande av beställningen, ber vi om ditt medgivande av ett ändrat leveransdatum. Vid sådan begäran lämnar, eller anger vi att vi inte har möjlighet att lämna, ett bestämt reviderat leveransdatum. Om du inte vill vänta kan du annullera din beställning genom att ringa till kundtjänst på avgiftsfritt nummer: +1 (800) 444-7774 eller på vår webbplats. Vid annullering får du full och omedelbar återbetalning. Om vi inte hör av dig innan vi levererar produkten på det reviderade leveransdatumet, förutsätter vi att du har godkänt leveransförseningen.
 2. Andra leverans. Om vår försening på ett nytt reviderat leveransdatuym är längre än 30 dagar efter det ursprungliga leveransdatumet eller om vi inte vet vilket datum vi kommer att kunna leverera, ger vi en förklaring till problemet. Om du inte vill vänta kan du annullera din beställning och motta omedelbar återbetalning genom att ringa vårt avgiftsfria telefonnummer till kundtjänst eller kontakta oss på webbplatsen. Om vi inte hör av dig och inte har levererat 30 dagar efter det ursprungliga leveransdatumet annulleras beställningen automatiskt och dina pengar återbetalas. Om du inte vill att din beställning ska annulleras 30 dagar efter ursprungligt leveransdatum måste du begära att vi behåller din beställning och uppfyller den senare. Om du begär att vi ska behålla din beställning och uppfylla den senare har du fortfarande rätt att annullera beställningen när som helst före leverans. Du kan kontakta oss på vårt avgiftsfria telefonnummer till kundtjänst eller vår webbplats för att antingen begära att vi uppfyller beställningen senare eller annullerar den.
 3. Längre förseningar. Om vi ändå inte kan leverera produkten på uppdaterat leveransdatum i vår senaste avisering, ber vi om ditt godkännande av ytterligare framflyttning och skickar en nytt leveransavisering. I aviseringen lämnar vi ett nytt uppdaterat leveransdatum eller, om det inte är känt, ett besked om att vi inte kan lämna något uppdaterat leveransdatum. Vi informerar, om du väljer att inte vänta, om att du kan annullera omedelbart och erhålla full återbetalning omedelbart. Om vi inte mottar något meddelande om att du godkänner att vänta efter den senast meddelade uppdaterade leveranstiden och du då inte har fått leveransen, annulleras din beställning automatiskt och återbetalning görs omedelbart. Vi tillhandahåller medel för att annullera genom att skicka ett förbetalt svarskort, avgiftsfritt telefonnummer eller webbplats. Om vi inte kan meddela ett nytt fastställt uppdaterat leveransdatum, hör vi av oss med anledning av förseningen och om du godkänner den obestämda leveranstiden kan du när som helst annullera beställningen fram till leverans. Vi återbetalar beloppet inom sju arbetsdagar efter att beställningen har annullerats. Återbetalningen görs med samma betalningsmedel som användes för det ursprungliga köpet på webbplatsen.
 4. Uteblivet mottagande av betalning. I den oväntade händelse att din beställning inte ankommer, behöver vi motta ett meddelande om förlorade varor via e-post och/eller telefon inom sextio (60) dagar efter mottagandet av e-postmeddelandet med leveransbekräftelse. Vi arrangerar leveransen av produkten till dig.

27. Produktgarantier

Briggs & Stratton’s produktgaranti gäller för alla produkter som säljs på webbplatsen och som har tillverkats av Briggs & Stratton.

28. Uppfyllande av lag

Du är ansvarig för att iaktta åtlydnad vad gäller tillämplig lokal, nationell, federal och internationell lag i samband med köp, mottagande, innehav, användning och försäljning av alla produkter som köps på webbplatsen. Genom att göra en beställning framställer du att du kommer att använda produkterna på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

29. Kontakter

Briggs & Stratton eller våra ombud kan ringa eller sms:a angående ditt konto eller dina beställningar. Du godkänner att vi kan ringa sådana samtal eller lämna sådana meddelanden med automatiserad utrustning. Du godkänner att vi kan ringa sådana samtal eller lämna sådana meddelanden till en mobiltelefon eller annan liknande enhet. Du godkänner att vi, för utbildningssyften eller för att utvärdera kvaliteten på våra tjänster, kan avlyssna och spela in dina telefonsamtal med oss.

30. Kampanjer

Alla lotterier, tävlingar, utlottningar eller andra kampanjer ("Kampanjer") som görs tillgängliga på webbplatsen kan regleras av regler separata från dessa Användarvillkor. Om du deltar i några Kampanjerbör du granska tillämpliga regler och även vår Sekretesspolicy. Om reglerna för en Kampanj strider mot dessa Användarvillkor, gäller Kampanjens regler.

31. Meddelande för bosatta i Kalifornien

Enligt ”California Civil Code Section 1789.3” är användare i Kalifornien berättigade till följande konsumenträttsmeddelande: Om du har frågor eller klagomål angående webbplatsen ber vi dig kontakta oss.

Du kan även kontakta oss skriftligen till Briggs & Stratton Corporation 12301 W. Wirth Street, Wauwatosa, WI, 53222, eller på telefon +1 (800) 444-7774. Bosatta i Kalifornien kan nå reklamationsavdelningen på divisionen för konsumenttjänster hos Kaliforniens avdelning för konsumentärenden med post till 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834, eller på telefon +1 (916) 445-1254 eller +1 (800) 952-5210.

32. Juridiskt meddelande för bosatta i New Jersey

New Jerseys lag om garanti och meddelanden ”Truth-in-Consumer Contract”, (”TCCWNA”) stipulerar begränsningar för vad bestämmelser om vissa skriftliga avtal, t.ex. sådana med bestämmelser som motstrider någon tydligt etablerad laglig rätt för en konsument eller en säljares ansvar, som har fastställts genom nationell eller federal lag. Enligt TCCWNA får inget konsumentavtal ange att någon av dess bestämmelser är eller kan vara ogiltig, overkställbar eller ej tillämplig i vissa rättsområden utan att det anges vilka bestämmelser som inte är ogiltig, overkställbar eller ej tillämplig i New Jersey. Följande bestämmelser i dessa Användarvillkor skall inte gälla för bosatta i New Jersey: (1) i avsnittet om garantifriskrivning och ansvarsbegränsning (a) bestämmelsen gällande ansvarsbegränsning för någon förlust eller skada är inte giltig för bosatta i New Jersey i den utsträckning vi har varit försumliga eller brutit mot våra skyldigheter genemot dig och (b) bestämmelsen gällande uteslutande eller begränsning av vissa skador gäller inte för bosatta i New Jersey med hänsyn till bestraffande skador, förlust av data och förlust av eller skada på egendom; (2) I avsnittet om gottgörelse gäller inte bestämmelsen gällande din gottgörelse för bosatta i New Jersey utan att du har varit försumlig eller brutit mot dessa Användarvillkor, och (3) i avsnittet i avsnittet om förlikning gäller inte bestämmelsen gällande uteslutande eller begränsning av vissa skador för bosatta i New Jersey med hänsyn till bestraffande skador, förlust av data och förlust av eller skador på egendom.

33. Ändringar

Briggs & Stratton reserverar rätten att ändra dessa Användarvillkor när som helst. Du bör granska dessa Användarvillkor och de som finns på andra ställen på Briggs & Stratton:s webbplats då de ofta är bindande för dig, kan ändras med jämna mellanrum och kan ersättas av specifika villkor på andra ställen på Briggs & Stratton:s webbplats. Ditt fortsatta användande av webbplatsen efter meddelande om ändrade Användarvillkor betyder att du accepterar och medger ändringarna.